നിന്നിലെ ആ നിന്നോട്

By Surya K (Lekha) in Poetry
| 1 min read | 333 വായിക്കുന്നു | ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു: 2| Report this story

Copyright Surya K (Lekha)

താങ്കൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കഥകൾ

X
Please Wait ...