നിന്നിലെ ആ നിന്നോട്

By Surya K (Lekha) in Poetry
| 1 min read | 333 वाचलं गेलेलं | लाइक: 2| Report this story

Copyright Surya K (Lekha)

तुम्हाला आवडतील अशा कथा

X
Please Wait ...